ภาคอุตสาหกรรมระยองร่วมให้ข้อเสนอแนะ “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน”