ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เพราะป่ากับคนอยู่ร่วมกันได้