ผู้บริหารกรมป่าไม้และผู้แทนจาก อบก. รับมอบการสนับสนุนโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” จากภาคเอกชน ๓ บริษัท